Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Модификационна изменчивост

От EverybodyWiki Bios & Wiki
Направо към:навигация, търсене


Едно от основните свойст­ва на всичките живи орга­низми е да се изменят не­прекъснато. Някои от новопоявилите се бе­лези се запазват и се предават в потомството. Тази изменчивост се нарича генотипна. Други бе­лези не се унаследяват. Те се предизвикват от конкретни ус­ловия на средата. Чрез тях ор­ганизмите се приспособяват към тези конкретни условия. Тези изменения се наричат мо­дификации (на Latina: модификацио – изменение), а такава измен­чивост – модификационна.

Редица примери показват, че под влияние на условията на средата в организмите може да се променят някои белези. Хибридната китайска иглика в зависимост от температурата и влажността на въздуха цъфти с червени или с бели цветове. Ако температурата е до 20 °С, а влажността е нормална или ниска, цветовете са червени Ако температурата е над 30 °С, а влажността е висока, цветове­те са бели. Ако едно растение, отглеждано при висока темпе­ратура и влажност, е образува­ло първите си бели цветове и бъде пренесено при ниска тем­пература и влажност, следва­щите цветове ще бъдат червени. Ако от бели цветове се отглеждат семена и от тях се получат нови растения, които се отглеж­дат при ниска температура и влажност, те ще цъфтят с чер­вени цветове и обратно. Други примери на модификационна изменчивост при растенията са размерите на глухарчетата и листата на стрелолиста.

Изменения от този тип се наблюдават и при животните. Хималайските зайци са бели с черни муцуни, уши и опашки. [1]. Нор­малната за отглеждането им температура е 20—22 °C. Ако зайчета се отглеждат при ниска температура (10 °С), цялата козина ще бъде черна. Ако се отглеждат при по-висока от нормалната температура (30 °С), те ще бъдат изцяло бели.

Установено е, че в генотипа на хибридната китайска иглика има ген, който контролира синтезира­нето на червен пигмент в цветове­те. При по-ниски температури и влажност генът е активен и пигмен­тът се синтезира При високите температури и влажност генът не функционира и цветовете остават бели. Подобна е и причината за различното оцветяване при хималайските зайци. Тези факти показват, че в поколенията се предават не самите готови белези, а възможността те да се раз­вият и да се променят в оп­ределени граници. Какъв ще бъде фенотипният белег и с каква сила ще се про­яви, зависи от условията на сре­дата.

Границите, в които може да се променят белезите в за­висимост от условията на средата, се наричат норма на реакция. Различните белези на орга­низмите се влияят в различна степен от условията на средата. Обикновено количествените бе­лези се изменят в по-широки граници. Такива са млечността, масата, яйценосливостта, висо­чината и т.н. За тях се казва, че имат по-широка норма на реак­ция.

Модификационната изменчивост е обратима. Обратимостта зависи също от условията на средата. При някои животни (например при хамелеона) оцветяването на тя­лото бързо се променя в зави­симост от багрите на околната среда. При други животни про­мените стават по-бавно. Имен­но благодарение на обратимостта на модификационните изменения в зависимост от границите на нормата на реакция организмите се приспособяват към изменящите се условия на средата.

Тъй като модификациите за­сягат по-често количествените белези, това дава възможност и самите модификационни изме­нения да бъдат оценявани коли­чествено.

Източници[редактиране]


Този цитат "Модификационна изменчивост" е от Уикипедия. Списъкът с редактори може да се види в историята на редакциите  and/or the page Edithistory:Модификационна изменчивост..

Този цитат е от Уикипедия. Списъкът с редактори може да се види в историята на редакциите.