You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Димитър Симеонов (географ)

От EverybodyWiki Bios & Wiki
Направо към:навигация, търсене


Димитър Симеонов (географ)
[[Файл:Грешка в Lua в Модул:Wikidata на ред 67: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|250п|border|]]
Информация
Роден
Грешка в Lua в Модул:Wd на ред 166: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Починал
Грешка в Lua в Модул:Wd на ред 166: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Националност Флаг на България България
Научна дейност
Област география на България, социално-икономическа география на България, регионално развитие и райониране
Работил в Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Членува в Българското географско дружество
Българското дружество по медицинска география
Уебсайт Грешка в Lua в Модул:Wikidata на ред 67: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). Страница в IMDb
[[:commons:Category:{{#property:p373}}|Димитър Симеонов (географ)]] в Общомедия

Професор Димитър Трифонов Симеонов е български учен, географ и заместник-ректор по учебната дейност на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“.[1]

Биография[редактиране]

Роден е на 1 октомври 1976 г. в Карлово. През 1995 г. завършва средното си образование в ТМТ „Братя Евлоги и Христо Георгиеви“ – Карлово, а през 2000 г. завършва висше образование в Историческия факултет на Великотърновския университет, специалност „История и география“. От 2012 г. е доктор в специалност „Икономическа и социална география“ с тема на дисертационния труд „Аспекти на пространствената диференциация на социално-географските процеси в област Велико Търново“. Професионалният му път е свързан с преподавателска дейност, като в периода 2002 – 2014 г. е съответно асистент, старши асистент и главен асистент, от 2014 г. е редовен доцент с тема на научния труд „География на общественото здраве в България. Социални аспекти“, а от октомври 2022 г. е и професор в катедра „География“ на Великотърновския университет. Член на УС на Българското географско дружество и член на Българското дружество по медицинска география.

Научна и преподавателска дейност[редактиране]

Научите му интереси са свързани със социално-икономическата география, регионалното развитие и планиране, социално-икономическото райониране и районите в България и др. Има изготвени следните лекционни курсове в ОКС „бакалавър“ и „магистър“: Социално-икономическа география на България, Социално-икономическо райониране и райони на България, Икономогеографско райониране и регионално развитие на България, Медицинска география, Социално-икономическа география на България и Балканите и др.

Публикации[редактиране]

Димитър Симеонов има множество издадени публикации, статии и доклади, свързани със социално-икономическите аспекти на географията, както и монография, обвързана с общественото здраве.

Файл:Монография1.jpg

През 2022 г. от печат излиза самостоятелният монографичен труд „Качеството на живот - теоретико-методологични и социогеографски проекции“. В монографията качеството на живот се възприема като съвременна парадигма на цивилизационния напредък и една от най-важните цели за осигуряване на човешкото и устойчивото развитие. Акцентът на изследването е в авторовия опит за извеждане и идясняване на теоретико-методологичните и социогеографските проекции за качеството на живот. Пространствената диференциация на различията в качеството на живот позволи да се идентифицират специфичните проблеми. Възприетият авторов модел е стремежът в темата да се представи широк спектър от възгледи и подходи, основани на социогеографската интерпретация. Приложният характер на изложението е подчинен на основната когнитивна цел на географията - получаване на реалната картина за света. Изследването обхваща не само теоретичната рамка на качеството на живот, понятийния апарат и основните измерители, но и собствени анализи и предложения за модели за измерване на явлението. Примерният модел и собственото виждане на автора за стратегия, която може да бъде имплементирана в бъдещи нормативни държавни и регионални документи, е един от най-съществените практико-приложни приноси. Това превръща монографията от теоретичен преглед на научните достижения в практико-приложен наръчник за последващи изследвания.

През 2021 г. от печат излиза академичният учебник „География на България – стопански, социални и регионални особености“ с автори Димитър Симеонов и Десислава Симеонова. В учебника се разкрива сложният, многокомпонентен, интегрално-синтетичен и систематичен обхват на географското познание, пречупено през призмата на протичащите в страната социално-икономически процеси. Двадесет и четирите теми в учебника са само част от общия и цялостен концептуален замисъл, който идейно съдържа намеренията за две отделни самостоятелни части. С настоящата се залага на необходимостта от адаптиране на досегашния използван географски подход и развитието на нов теоретико-методологичен изследователски инструментариум. Същият е преобладаващо насочен към анализ на първичния и вторичния стопански сектор на националното стопанство и разкриване на различията между шестте статистически района.

Основните цели на учебника са:

 • да се представят съвременните теоретико-методологични основи на социално-икономическата география на България и да се обоснове необходимостта от промяна в част от нейния понятиен апарат;
 • да се разкрие съдържанието на някои основни учения, теории и концепции в социално-икономическата география;
 • да се припомни приносът на водещите представители, довели до ускорената нова социологизация на българската географска наука;
 • да се проследят формираните връзки между географско пространство, географско положение и съвременни граници на България;
 • да се откроят регионалните особености и тенденции в демографското и селищното развитие на България;
 • да се идентифицират проблемите и да се очертаят перспективите пред социално-икономическото развитие на страната;
 • да се обобщи наличната и публично достъпна статистическа информация за постигане на обективен социално-икономически географски анализ и географско прогнозиране;
 • да се оцени и характеризира спецификата на секторната структура на националното стопанство;
 • да се извърши диференциация и подробен географски анализ на избрани стопански дейности от националното стопанство;
 • да се очертаят различията между статистическите райони чрез сравнителна съпоставка по оста „Северна - Южна България“;
 • да се изведат основните аспекти на регионалните и икономическите неравенства в България.

Учебникът География на България – стопански, социални и регионални особености е предназначен за изследователи, преподаватели, специализанти, студенти (бакалаври и магистри) и докторанти, изучаващи социално-икономическата география на България, както и за по-широк кръг читатели с интереси към географското отражение на стопанските процеси в страната.

Монографии[редактиране]

 • „География на общественото здраве в България. Социални аспекти.“[2], изд., „СТИКЕРИ-БЕ“, 2014, ISBN 978-619-90173-1-9
 • „Област Велико Търново (География, туристически обекти и забележителности)“ (Съавторство с Ат. Дерменджиев и Г. Тодоров), изд. „Фабер“, 2007, ISBN 978-954-775-816-2

Учебници и учебни помагала[редактиране]

 • География на България – стопански, социални и регионални особености - В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, автори: Димитър Симеонов, Десислава Симеонова, ISBN 978-619-208-285-7
 • Учебно помагало за студенти (избрани статии и лекции) - В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2021, ISBN: 978-619-203-259-8
 • „География на населението (общ курс). (Съавторство с Р. Янков)“, изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, 2013, ISBN 978-954-524-702-6
 • „География – учебно помагало за ДЗИ по География и икономика.“ (Съавторство с Ат. Дерменджиев, Ст. Дерменджиева, Б. Димитрова, П. Събева), изд., „Сиела“, 2011, ISBN 978-954-28-782-7
 • „Градовете на България (от София до Мелник).“ (Съавторство с В. Дойков, Сл. Димитров), изд. „Ковачев“, Силистра, 2009, ISBN 978-954-8775-93-9

Статии, студии и доклади[редактиране]

2022 г.

 • Regional economic and social inequalities in Bulgaria / Desislava Simeonova - REVISTA INCLUSIONES, Homenaje Stefano Santasilia, ISSN 0719-4706 - Volumen 9 / Número 2 / Abril – Junio 2022 pp. 217-229
 • Contemporary State of the Transport System in Bulgaria / Desislava Simeonova - International Journal of Scientific and Management Research, Volume 5, Issue 3 (March) 2022, ISSN: 2581-6888, pp 214-224 ` https://ijsmr.in/vol-5-issue-3/contemporary-state-of-the-transport-system-in-bulgaria/
 • Regional Economic Analysis - Economic-Geographical Aspects - International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Vol 62, No 1 (2022), pp 96-106, ISSN 2307-4531

2021 г.

 • Population Education as a Key Element for Human Well-Being / Desislava Simeonova - Proceedings of 4 th International Conference Southeast Europe: History, Culture, Politics, and Economy, Еds. D. Dimitrov, M. Palangurski et all. Bologna: Filodiritto Publisher, 2021, pp.157-163, ISBN 979-12-80225-33-7
 • Ефект или ефективност е дигиталната трансформация във висшето образование? - –В: Динамика на социалното пространство. Сборник с доклади. Национална научна кръгла маса 4-5 март 2021 г. Съставители Маргарита Карамихова, Петя Банкова. В. Търново, Фабер, 2021, с. 44-52. ISBN 978-619-00-1390-7. COBISS.BG-ID - 49795080
 • Качеството на живот като елемент от общото благосъстояние на населението - - В: Юбилеен сборник „География, геополитика и обществено развитие” в чест на 60-годишнината на проф. д. н. Атанас Дерменджиев, 17 октомври 2020, В. Търново, 2021, ISBN: 978-619-07-208-253-6

2020 г.

 • Socio-geographic assessment of the quality of life in North Central Bulgaria[3] (Съавторство с Д. Симеонова, П. Кънчева) 2020, Springer, Cham, ISBN 978-3-030-28190-8
 • Tourist information and regional policy[4] – In: SocioBrainsIssue 68, 2020, pp. 8 – 13, ISSN 2367 – 5721
 • Великотърновската Алма матер по пътя на е-образованието - В: Осма национална конференция „Електронното обучение във висшите училища", Велико Търново, 2020, Ред. проф. Румяна Пейчева-Форсайт и др. София, УИ "Св. Климент Охридски", с. 118-126. ISBN: 978-954-07-5028-6.COBISS.BG-ID - 42113800

2018 г.

 • „Пространствено-корелационен анализ между съвременното висше образование и териториалните общности в България“[5] (Съавторство с Д.Симеонова), изд. „Наука и икономика“, 2018, с. 424 – 434, ISBN 978-954-21-0956-3. COBISS.BG-ID 1289164772
 • "Сравнителна характеристика на здравната инфраструктура и обслужване между България и Румъния"/ Петя Кънчева - - В: SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal. Conference with International Participation "Geography, Regional Development and Education" 3-4 November, 2017., с. 102-107. ISSN 2367-5721

2017 г.

 • „Обработка, анализ и визуализация на здравната информация“[6], УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, ISSN 2535 – 1346.
 • „Пространствени изменения на здравната инфраструктура в България“[7], изд. „Ивис“, 2017, ISSN 1314 – 4065. COBISS.BG-ID 1239059172
 • „Съвременни социално-икономически измерения на търговските отношения между България и Румъния“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, ISBN 978-619-208-104-1. COBISS.BG-ID 1283396068

2016 г.

 • Contemporary Educational Potencial of the Regional Development and Geoeconomics Degree at the „St. st. Cyril and st. Methodius“ University of Veliko Tarnovo (Съавторство с Ат. Дерменджиев, М. Дойков), Tip-top press, 2016, ISBN 978-954-723-179-5. COBISS.BG-ID 1279657700

2015 г.

 • „Функционална категоризация на административно-териториалните единици – теоретико-методологически аспекти“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2015 ISBN 978-619-208-002-0. COBISS.BG-ID 1274198756

2014 г.

 • „Демографското застаряване на населението в България и неговото отражение върху общественото здраве“[8], изд. „Ивис“, 2014, ISBN 978-954-2968-96-2. COBISS.BG-ID 1269208036
 • „Приложение на регионалния подход в географското изучаване на престъпността в област Велико Търново“, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2014, ISBN 978-954-557-856-8. COBISS.BG-ID 1267189476

2013 г.

 • „Географски поглед върху административно-териториалните промени на областно ниво (по примера на област Велико Търново)“, изд. „Ивис“, 2013, с. 559 – 570. ISSN 1314 – 4065. COBISS.BG-ID 1239059172
 • „Пространствени аспекти при функционалния анализ за изучаване на териториалните общности“[9], УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, ISSN 2603 – 3895. COBISS.BG-ID 1291594724
 • „Социално-географски измерения на съвременното висше образование в България“, изд. „Ивис“, 2013, ISBN 978-954-2968-55-9. COBISS.BG-ID 1262839780

2012 г.

 • „Географски аспекти на общественото здраве (по примера на област Велико Търново)“, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2012, ISBN 978-954-577-653-3. COBISS.BG-ID 1254408932
 • „Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област“[10], УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, ISBN 978-954-524-844-3. COBISS.BG-ID 1267158500

2010 г.

 • „Геодемографски особености на естественото движение на населението във Великотърновска област.“, изд. „Ивис“, 2010, с. 167 – 158. ISBN 978-954-8387-84-2. COBISS.BG-ID 1239721444

2008 г.

 • „Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма“, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, ISBN 978-954-524-660-9. COBISS.BG-ID 1228475620[11]

Източници[редактиране]

 1. Димитър Симеонов, ВТУ. //
 2. Симеонов, Димитър. География на общественото здраве в България. Социални аспекти. Варна, СТИКЕРИ-БЕ, 2014. ISBN ISBN 978-619-90173-1-9.
 3. Simeonov, Dimitar. Socio-geographic Assessment of the Quality of Life in North Central Bulgaria. // Smart Geography. 100 Years of the Bulgarian Geographical Society (EUROGEO Book Series).
 4. Simeonov, Dimitar. TOURIST INFORMATION AND REGIONAL POLICY. // SocioBrains.
 5. Simeonov, Dimitar. Пространствено-корелационен анализ между съвременното висше образование и териториалните общности в България. // Сборник с доклади от научна конференция „Регионална икономика и устойчиво развитие“, 1.
 6. Симеонов, Димитър. Обработка, анализ и визуализация на здравната информация. // Пета Международна конференция „Балканите – език, история, култура“, В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“.
 7. Симеонов, Димитър. Пространствени изменения на здравната инфраструктура в България. // Сб. Четвърта международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“.
 8. Симеонов, Димитър. Демографското застаряване на населението в България и неговото отражение върху общественото здраве. // Сб. 30 години катедра „География“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
 9. Симеонов, Димитър. Функционална категоризация на административно-териториалните единици – теоретико-методологически аспекти. // Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013 Секция ИУ.
 10. Симеонов, Димитър. Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област. // Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ 5.
 11. Симеонов, Димитър. Кадастърът на туристическите ресурси (по примера на област Велико Търново) – необходим инструмент за оценка, планиране и прогнозиране развитието на туризма. // УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008 том 2.
     Портал „Биографии“         Портал „Биографии          Портал „Наука“         Портал „Наука          Портал „География“         Портал „География          Портал „България“         Портал „България    


Този цитат "Димитър Симеонов (географ)" е от Уикипедия. Списъкът с редактори може да се види в историята на редакциите  and/or the page Edithistory:Димитър Симеонов (географ)Read or create/edit this page in another language[редактиране]